Tietoa meistä

Pelastustoimen tehtävät

Pelastuslaitos huolehtii alueellaan:

 • pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa
   
 • pelastustoimen valvontatehtävistä
   
 • väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä
   
 • pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä joita ovat mm:
 • tulipalot; rakennuspalot, liikennevälinepalot, maastopalot ja muut tulipalot
 • liikenneonnettomuudet, joissa osallisena voivat olla raskasliikenne, henkilöautot, moottori- ja polkupyörät
 • raideliikenneonnettomuudet
 • lentoliikenneonnettomuudet
 • ihmisen ja eläimen pelastamistehtävät
 • vahingontorjuntatehtävät (mm. raivaustehtävät ja kemikaalionnettomuudet)

lisäksi pelastuslaitos:

 • voi suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä, jos ensihoitopalvelun järjestämisestä yhteistoiminnassa alueen pelastustoimen ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän kesken on sovittu terveydenhuoltolain perusteella;
   
 • tukee pelastustoimen alueeseen kuuluvan kunnan valmiussuunnittelua, jos siitä on kunnan kanssa sovittu
   
 • huolehtii öljyntorjunnasta ja muistakin muussa laissa alueen pelastustoimelle säädetyistä tehtävistä.
   

Jokilaaksojen pelastuslaitos suorittaa vuosittain noin 3000 pelastustoimeen kuuluvaa hälytystehtävää. Tehtäviin lähdetään 23 paloasemalta.

Pelastuslaitoksen jatkuva päivystysvahvuus on keskimäärin 1+2+5 (päällystö, alipäällystö, miehistö). Varallaolovahvuus on noin 2+20+27. 

Lähde: Pelastustoimi